NIEZGODNOŚCI ZŁĄCZ SPAWANYCH NA PODSTAWIE NORM PRZEDMIOTOWYCH

Obecne technologie spawalnicze nie są w stanie zapewnić spoiny bez wad [1]. Choć technologie spawalnicze znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłowych, głównie do produkcji konstrukcji mostowych, budowlanych, kolejowego, stoczniowych w przemyśle energetycznym, chemicznym, rafineryjnym oraz do naprawy wielu konstrukcji stalowych. Różne odstępstwa od prawidłowej technologii spawalniczej mogą doprowadzić do obniżenia wytrzymałości i czasu użytkowania konstrukcji [2].

 

Niezgodność spawalnicza to inaczej nie spełnienie wymagania, potrzeby, oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte lub jest obowiązkowe. Niezgodności spawalnicze można sklasyfikować pod względem ich położenia oraz wielkości.              

 

Do niezgodności spawalniczych położenia można zaliczyć:

 • Niezgodności zewnętrzne występujące na powierzchni złącza
 • Niezgodności wewnętrzne powstające wewnątrz spoiny

Do niezgodności spawalniczych pod względem wielkości można zaliczyć:

 • Niezgodności spawalnicze makroskopowe, np. braki przetopu, pęcherze, żużle, podtopienia wykrywane badaniami nieniszczącymi.
 • Niezgodności spawalnicze mikroskopowe, np. mikropęknięcia wykrywane metodami nieniszczącymi tj. mikrorentgenografii lub metodami niszczącymi badaniami metalograficznymi.

Złącze spawane powstaje w wyniku równoczesnego nadtopienia brzegów blach i materiału dodatkowego. W celu przetopienia wcześniej wspomnianych materiałów używane jest źródło ciepła o odpowiedniej gęstości prądu. Powstające w ten sposób złącze spawane charakteryzuje się trzema obszarami tj.:

 • Spoina - część złącza utworzona z metalu w wyniku przetopienia materiału rodzimego i materiału dodatkowego w procesie spawania.
 • Strefa wpływu ciepła jest to strefa materiału spawanego na skutek nagrzania w procesie spawania o zmienionej strukturze oznaczana SWC-pol., HAZ- ang., WEZ – niem.
 • Materiał rodzimy - element przeznaczony do spawania [3].
Rysunek łączenia spawanego
Rys 1: Budowa złącza spawanego [4].

 

 

 

Niezgodności spawalnicze podzielono na 6 podstawowych grup:

 • Grupa nr 1. Pęknięcia
 • Grupa nr 2. Pustki
 • Grupa nr 3. Wtrącenia stałe
 • Grupa nr 4. Przyklejenie i brak przetopu
 • Grupa nr 5. Niezgodności spawalnicze dotyczące kształtu
 • Grupa nr 6. Inne niezgodności spawalnicze, nie ujęte w grupach od 1 do 5.

Grupa 2 i 3 – niezgodności wewnętrzne

Grupa 5 – niezgodności zewnętrzne

Grupa 1 i 4 – niezgodności zewnętrzne lub wewnętrzne.

 

Pęknięcia – grupa 1 [6]

Pęknięcia złączy spawanych są wynikiem stanu naprężeń, w wyniku którego następuje miejscowe przekroczenie wytrzymałości materiału na rozciąganie tj. utrata ciągliwości [2].

 

Rysunek peknięcia w łączu spawanym
Rys. 2 Pęknięcia w złączu spawanym [5]

 

 

 

Nr odniesienia Określenie i objaśnienie

Grupa nr 1 - Pęknięcia

100 pęknięcie
niezgodność spawalnicza spowodowana miejscowym
rozerwaniem w stanie sta'ym, które może być
spowodowane chłodzeniem lub
naprężeniami 
 
1001 mikropęknięcie
pęknięcie widoczne tylko pod mikroskopem
101 pękniecie podłużne
pękniecie zasadniczo równoległe do osi spoiny
Może być ono usytuowane:

Rysunek pęknięć podłużnych

 

1011 — w metalu spoiny,
1012 — na granicy wtopienia,
1013 — w strefie wpływu ciepła,
1014 — w materiale podstawowym.
102 pęknięcie poprzeczne
pękniecie zasadniczo prostopadłe do osi spoiny
Może być ono usytuowane: 

Rysunek pęknięcia poprzecznego

1 - Strefa wpływu ciepła

 

1021 — w metalu spoiny,
1023 — w strefie wpływu ciepła,
1024 — w materiale podstawowym.
103 pęknięcia promieniowe
pęknięcia rozchodzące się promieniście od jednego
punktu
Mogą być one usytuowane: 

Rysunek pęknięcia promieniowego

 

 

1031 — w metalu spoiny,
1033 — w strefie wpływu ciepła,
1034 — w materiale podstawowym. UWAGA W terminologii angielskiej małe pęknięcia promieniowe są także nazywane 'star cracks' — pęknięciami gwiaździstymi. 
104 pęknięcie w kraterze
pękniecie w kraterze na końcu spoiny, które może być: 

Rysunek pęknięć w kraterze

 

 

1045 — podłużne,
1046 — poprzeczne,
1047 — promieniowe (pękanie gwiaździste).
105 grupa oddzielnych pęknięć
grupa oddzielnych pęknięć występujących
w różnych kierunkach
Mogą być one usytuowane: 

Rysunek oddzielnych pęknięć

 

 

1051 — w metalu spoiny,
1053 — w strefie wpływu ciepła,
1054 — w materiale podstawowym.
106

pęknięcie rozgałęzione

grupa łączących się wzajemnie pęknięć

wychodzących ze wspólnego pęknięcia, różniących

się od pęknięć występujacych oddzielnie (105)

i pęknięć promieniowych (103)

Mogą być one usytuowane:

Rysunek pęknięć rozgałęzionych

 

 

1061 — w metalu spoiny,
1063 — w strefie wpływu ciepła,
1064 — w materiale podstawowym.

 

 

Pustki – grupa 2  [6]

Analiza składu chemicznego gazów zawartych w pustkach gazowych stalowych złączy spawanych wskazuje, że głównym gazem jest metan, a następnie siarkowodór, para wodna, azot, tlenek węgla i dwutlenek węgla [1].

 

Nr odniesienia Określenie i objaśnienie

Grupa nr 2 - Pustki

200 pustka  
201 pustka gazowa
pustka ukształtowana przez zamknięty w niej gaz
 
2011 pęcherz gazowy
pustka gazowa zasadniczo o kształcie kulistym
Rysunek pęcherza gazowego

 

2012 pęcherze równomiernie rozłożone
pewna liczba pęcherzy gazowych w przybliżeniu
równomiernie rozłożona w metalu spoiny; nie należy
ich mylić z łańcuchem pęcherzy (2014)
i gniazdem pęcherzy (2013)
Rysunek pęchęrzy równomiernie rozłożonych

 

2013 skupisko porowatości (umiejscowione)
grupa pęcherzy gazowych mająca przypadkowy
geometryczny rozkład 
Rysunek skupiska porowatości

 

2014 łańcuch pęcherzy
szereg pęcherzy gazowych usytuowanych
równolegle do osi spoiny
Rysunek łańcucha pęcherzy

 

2015 pęcherz podłużny
duża pustka o kształcie innym niż kulisty, której
większy wymiar jest w przybliżeniu równoleg'y do
osi spoiny
Rysunek pęcherza podłużnego

 

2016 pęcherz kanalikowy
pustka w kształcie rury w metalu spoiny spowodowana wydzielonym gazem.
Kształt i położenie pęcherzy kanalikowych są określone sposobem krzepnięcia oraz źródłem gazu.
Zazwyczaj są one zgrupowane w gniazdach i rozmieszczone w układzie 'jodełki' Niektóre pęcherze
kanalikowe mogą wychodzić na powierzchnie spoiny 
Rysunki pęcherzy kanalikowych

 

2017 por powierzchniowy
pęcherz gazowy który przerywa powierzchnię spoiny 
Rysunek przedstawiający por powierzchniowy

 

2018 porowatość powierzchniowa
porowatość pojawiająca się na powierzchni spoiny;
pęcherze gazowe pojedyncze lub wielokrotne które
przerywają powierzchnie spoiny 
 
202 jama skurczowa
jama spowodowana skurczem podczas krzepnięcia 
 
2021 jama skurczowa międzydendrytyczna
wydłużona jama skurczowa, która może zawierać
gaz uwięziony podczas chłodzenia pomiędzy
dendrytami. Tego rodzaju niezgodność spawalnicza
jest zwykle usytuowana prostopadle do lica spoiny 
Rysunek jamy skurczowej

 

2024 krater
jama skurczowa na końcu ściegu spoiny,
nie usunięta przed wykonywaniem lub podczas
wykonywania kolejnych ściegów spoiny 
Rysunek krateru

 

2025 zakończenie krateru
otwarty krater z otworem zmniejszającym przekrój
poprzeczny spoiny 
Rysunek zakończenia krateru

 

203 rzadzizna
jama skurczowa widoczna tylko pod mikroskopem 
 
2031 rzadzizna miedzydendrytyczna
wydłużona porowatość skurczowa utworzona
miedzy dendrytami podczas chłodzenia wzdłuż
granic ziaren 
 
2032 rzadzizna śródkrystaliczna
wydłużona porowatość skurczowa przecinająca
ziarna podczas krzepnięcia 
 

 

 

Wtrącenia stałe – grupa 3  [6]

Wtrącenia stałe to tzw. obce ciała w spoinie. Należą do nich wtrącenie żużla, topnika, tlenków i innych metali.

 

Rysunek wtrącenia żużla w złączu spawanym
Rys. 3   Wtrącenie żużla w złączu spawanym [5]

 

 

Przyczynami powstawania żużli w złączach spawanych są często nie wystarczające usunięcie żużli z poprzednio ułożonej spoiny, zbyt mała ilość doprowadzenia ciepła, nadpływanie żużla przed łuk spawalniczy, zbyt mały odstęp w grani lub nadmierna wysokość progu [5].

 

Nr odniesienia Określenie i objaśnienie

Grupa nr 3 - Wtrącenia stałe

300 wtrącenie stale
obce ciała stałe uwięzione w metalu spoiny 
 
301 wtrącenie żużla
wtrącenie stale w formie żużla
Wtrącenia żużla mogą być:
Rysunek wtrąceń stałych

 

3011 — liniowe,
3012 — wyodrębnione,
3013 — skupione.
302 wtrącenie topnika
wtrącenie stale w postaci topnika
Wtrącenia topnika mogą być:
patrz 3011, 3012, 3013
3021 — liniowe,
3022 — wyodrębnione,
3023 — skupione.
303 wtrącenie tlenku
wtrącenie stale w postaci tlenku metalu
Wtrącenia tlenku mogą być: 
patrz 3011, 3012, 3013
3031 — liniowe,
3032 — wyodrębnione,
3033 — skupione.
3034 warstewka tlenku
w pewnych przypadkach, szczególnie w stopach
aluminium, mogą powstać obszerne warstewki
tlenków które mogą występować z powodu
kombinacji niezadowalającej ochrony od
zanieczyszczeń atmosferycznych i zawirowań
w jeziorku spawalniczym 
304 wtrącenie metaliczne
wtrącenie stale w postaci obcego metalu
Wtrąceniami metalicznymi mogą być: 
patrz 3011, 3012, 3013
3041 — wolfram,
3042 — miedź,
3043 — inny metal.

 

 

Przyklejenie i brak przetopu – grupa 4  [6]

Przyklejenie jest to brak stopienia materiału spoiny z materiałem rodzimym lub kolejnych ściegów spoin w procesie spawania.

 

 

Rysunek przyklejenia i braku przetopu
Rys. 4   Przyklejenie i brak przetopu w złączu spawanym [5].

 

 

Możliwe przyczyny przyklejeń:

 • niewłaściwe przygotowanie złącza
 • zastosowanie elektrod o zbyt małej średnicy w stosunku do dużego natężenia prądu
 • niewłaściwy kąt pochylenia elektrody (jednostronne pochylenie elektrody)
 • zbyt duży prąd lub za mała prędkość spawania powodują nadpływanie jeziorka przed łuk spawalniczy, co powoduje brak przetopu
 • spawanie małym natężeniem prądu przy dużej prędkości.
 • zanieczyszczenia na brzegach spawanych blach
 • magnetyczne ugięcie łuku

 

Zapobieganie:

 • przestrzeganie warunków technologicznych spawania (wysokość progu, odstęp w grani, ustalonych podczas realizacji procedury uznania technologii spawania)
 • upewnij się, że położenie elektrody (kąt) zapewni odpowiednie wtopienie boczne
 • wybór odpowiednich parametrów (prąd i prędkość spawania oraz długość łuku), aby zapewnić odpowiednie wtopienie
 • dokładne przygotowanie złącza do spawania
 • zmiana pozycji zacisku kabla masy, zastosowanie krótkiego łuku, zredukowanie prądu spawania, skierowanie elektrody naprzeciw ugięcia łuku, użycie źródła prądu przemiennego (AC)
Nr odniesienia Określenie i objaśnienie

Grupa nr 4 - Przyklejenie lub brak przetopu

400 przyklejenie i brak przetopu
401 przyklejenie
brak połączenia między metalem spoiny i materiałem podstawowym lub miedzy kolejnymi warstwami
metalu spoiny
Może być ono jednym z następujących: 
4011 — przyklejenie brzegowe;
4012 — przyklejenie międzywarstwowe;
4013 — przyklejenie w grani;
4014 — mikroprzyklejenie
 

UWAGA: W terminologii angielskiej nazywane także 'cold laps' — zimne ściegi.

 

Rysunek przyklejeń w złączu spawanym

 

W języku francuskim stosowane są terminy 'collage noir' 'collage blanc'. W przeciwieństwie do 'collage blanc', 'collage noir' zawiera niestopione wtrącenia tlenków w strefie stopienia. 

402

niepełny przetop (brak przetopu)
różnica miedzy rzeczywistym i nominalnym przetopem 

 

Rysunek niepełnego przetopu
1 - rzeczywisty przetop
2- nominalny przetop

 

4021

Niepełny przetop grani
jedna ścianka lub obłe ścianki rowka grani nie są stopione 

 

Rysunek niepełnego przetopu grani

 

403 wtopienie kolcowe
ekstremalnie nierówne wtopienie występujące przy
spawaniu wiązka elektronów i spawaniu laserowym
o wygładzie zębów piły
Może ono obejmować pustki, pęknięcia, jamy skurczowe itp. 

Rysunek wtopienia kolcowego

 

 

Niezgodności kształtu i wymiarów – grupa 5  [6]

 

Nr odniesienia Określenie i objaśnienie

Grupa nr 5 - Niezgodności kształtu i wymiarów

500 niezgodność kształtu
niezgodność kształtu zewnętrznych powierzchni
spoiny lub wadliwa geometria złącza 
 
501 podtopienie
nieregularny rowek w materiale podstawowym przy
brzegu ściegu lub we wcześniej ułożonym metalu 
 
5011 podtopienie ciągłe
podtopienie o dużej długości bez przerw 
Rysunek podtopień ciągłych

 

5012 podtopienie przerywane
krótkie, przerywane podtopienie wzdłuż spoiny 
Rysunek podtopień przerywanych

 

5013 podtopienie grani
podtopienia widoczne po obu stronach ściegu graniowego 
Rysunek podtopień grani

 

5014 podtopienie międzyściegowe
(podtopienia miedzwarstwowe)
podtopienie w kierunku wzdłużnym między ściegami
spoiny 
Rysunek podtopień międzyściegowych

 

5015 podtopienie miejscowo przerywane
krótkie podtopienia rozmieszczone w nieregularnych
odstępach z boku lub na powierzchni ściegów
spoiny 
Rysunek podtopień miejscowo przerywanych

 

502 nadlew spoiny
wzmocnienie spoiny czołowej na powierzchni jest za duże
Rysunek nadlewu spoiny
1 - normalny

 

503 nadmierna wypukłość
wzmocnienie spoiny pachwinowej jest za duże
Rysunek nadmiernej wypukłości
1 - normalny

 

504 wyciek
wzmocnienie spoiny czołowej po stronie grani jest za duże
Może to być: 
Rysunek wycieku

 

5041 — wyciek miejscowy
5042 — wyciek ciągły
5043 — przetopienie na wylot
505 niewłaściwy brzeg spoiny
zbyt maty kat (alfa) między płaszczyzną powierzchni materiału podstawowego a płaszczyzną styczną
do powierzchni ściegu spoiny przy brzegu spoiny 
Rysunek niewłaściwego brzegu spoiny

 

5051 niewłaściwy kąt brzegu spoiny
zbyt mały kat (α) między płaszczyzną powierzchni materiału podstawowego a płaszczyzną styczną
do powierzchni ściegu spoiny przy brzegu spoiny 
5052 niewłaściwy promień brzegu spoiny
zbyt mały promień (r) przy brzegu spoiny 

 

 

Rysunek nadmiernej wypukłości w złączu spawanym
Rys. 5   Nadmierna wypukłość spoiny pachwinowej i wyciek w złączu spawanym [5].

 

 

Nr odniesienia Określenie i objaśnienie

Grupa nr 5 - Niezgodności kształtu i wymiarów

506 nawis
nadmiar metalu spoiny pokrywający bez wtopienia powierzchnię materiału podstawowego
 
Może to być: 
Rysunek nawisu

 

5061 nawis lica spoiny
nawis metalu spoiny w obszarze przejścia lica spoiny 
5062 nawis grani spoiny
nawis metalu spoiny od strony grani spoiny 
507 przesunięcie liniowe
przesunięcie między dwoma spawanymi elementami których powierzchnie pozostają wzajemnie
równoległe, ale nie znajdują się na wymaganej równoległej płaszczyźnie

Może to być: 
Rysunek przesunięcia liniowego

 

5071 przesunięcie liniowe płyt
elementami są płyty 
5072 przesunięcie liniowe rur
elementami są rury 
508 przesunięcie kątowe
przesunięcie między dwoma spawanymi elementami powodujące brak równoległości ich powierzchni
lub niedotrzymanie wymaganego kąta między tymi
powierzchniami 
Rysunek przesunięcia kątowego

 

 

 

Rysunek przesunięcia brzegów w złączu spawanym
Rys. 6   Podtopienie  i przesunięcie brzegów w złączu spawanym [5].

 

 

 

Nr odniesienia Określenie i objaśnienie

Grupa nr 5 - Niezgodności kształtu i wymiarów

509 zwis
opadnięcie metalu spoiny z powodu grawitacji
Zgodnie z okolicznościami to być: 
Rysunek zwisu

 

5091 — zwis w pozycji nasciennej,
5092 — zwis w podolnej lub pułapowej,
5093 — zwis w spoinie pachwinowej,
5094 — zwis (stopienie) na krawędzi spoiny.
510 przepalenie
zapadanie się jeziorka spawalniczego powodujące
powstanie otworu w spoinie 
Rysunek przepalenia

 

511 wklęśnięcie lica
podłużny ciągły lub przerywany kanał na powierzchni spoiny spowodowany niewystarczającą ilością
materiału dodatkowego spoiny
Rysunek wklęśnięcia lica

 

512 nadmierna asymetria spoiny pachwinowej
(nadmierna nierówność długości
przyprostokątnej)
objaśnienie niekonieczne
Rysunek nadmiernej asymetrii spoiny pachwinowej
1 - kształt nominalny
2 - kształt rzeczywisty

 

513 nieregularna szerokość
nadmierne wahania szerokości 
 
514 nieregularna powierzchnia
nadmierna chropowatość powierzchni
 
515 wklęśnięcie grani
płytki rowek w grani czołowej spowodowany skurczem (patrz również 5013) 
Rysunek wklęśnięcia grani

 

 

 

Rysunek asymetrii spoiny w złączu spawanym
Rys. 7   Asymetria spoiny pachwinowej w złączu spawanym [5].

 

 

Nr odniesienia Określenie i objaśnienie

Grupa nr 5 - Niezgodności kształtu i wymiarów

516 porowatość grani
gąbczasty metal w grani spoiny spowodowany
tworzeniem pęcherzy w metalu spoiny w momencie
krzepnięcia 
 
517 niewlaściwe ponowne rozpoczecie spawania
miejscowa nieprawidłowość powierzchni w mjejscu
ponownego rozpoczęcia spoiny

Może ono występować : 
Rysunek niewłaściwego ponownego rozpoczęcia spawania
Podpis

 

5171 — w ściegu licowym,
5172 — w sciegu graniowym.
520 nadmierne odkształcenie
odchyłki wymiarów spowodowane skurczem
i odkształceniem spoin
 
521 niewlaściwe wymiary spoiny
odchyłka od wymaganych wymiarów spoiny
 
5211 nadmierna grubość spoiny
grubość spoiny jest za duża 
Rysunek niewłaściwej grubości spoiny
1 - projektowa grubość spoiny
2 - rzeczywista grubość

 

5212 nadmierna szerokość spoiny
szerokość jest za duża
5213

niedostateczna grubość spoiny pachwinowej

Rzeczywista grubość spoiny pachwinowej jest za mała

Rysunek niedostatecznej grubości spoiny pachwinowej
1 - projektowa grubość spoiny
2 - rzeczywista grubość spoiny

 

5214

nadmierna grubość spoiny pachwinowej

Rzeczywista grubość spoiny pachwinowej jest za duża

Rysunek namiernej grubości spoiny pachwinowej
1 - projektowa grubość spoiny
2- rzeczywista grubość spoiny

 

 

 

Niezgodności spawalnicze różnorodne – grupa 6  [6]

 

Nr odniesienia Określenie i objaśnienie

Grupa nr 6 - Niezgodności spawalnicze różnorodne

600 niezgodności spawalnicze różnorodne
wszystkie niezgodności spawalnicze, które nie mogą
być włączone do grup od I do 5 
 
601 zajarzenie luku
łuk błądzący
miejscowe uszkodzenie powierzchni materiału
podstawowego przylegające do spoiny wynikające
z jarzenia lub zajarzania łuku poza rowkiem złącza
 
602 rozprysk
cząstki stopiwa lub spoiwa rozpryskiwane podczas
spawania i przyklejające się do powierzchni materiału
podstawowego lub skrzepniętego metalu spoiny
 
6021 rozprysk wolframu
cząstki wolframu przeniesione z elektrody na
powierzchnię materiału podstawowego lub skrzepnięty metal spoiny
 
603 naderwanie powierzchni
uszkodzenie powierzchni spowodowane usuwaniem
poprzez odłamywanie tymczasowo przyspawanych elementów
 
604 ślad szlifowania
miejscowe uszkodzenie z powodu szlifowania
 
605 ślad dłutowania
miejscowe uszkodzenie z powodu użycia dłuta lub
innych na narzędzi
 
606 przeszlifowanie
zmniejszenie przedmiotu obrabianego
spowodowane nadmiernym szlifowaniem
 
607 niezgodność spawalnicza spoiny szczepnej
niezgodność spawalnicza spowodowana wadliwym
wykonaniem spoiny sczepnej, np.
 
6071 — pęknięty ścieg lub brak przetopu, 
6072 — zaspawanie wadliwie wykonanej sczepnej. 
608 niewspółosiowość przeciwległego ściegu
różnica między osiami dwóch ściegów wykonanych na
przeciwległych stronach złącza 
Rysunek niewspółosiowości w połączeniu spawanym

 

610 barwy nalotowe
(widoczna warstewka tlenku)
lekko utleniona powierzchnia w strefie np.
w stalach nierdzewnych 
 
6101 odbarwienie
widocznie zabarwiona powierzchnia warstwy metalu
spoiny i strefy wpływu ciepła, spowodowana ciepłem
spawania i/lub niewłaściwą osłoną, np. dla tytanu
 
613 powierzchnia ze zgorzeliną
silnie utleniona powierzchnia w strefie spoiny 
 
614 pozostałość topnika
pozostałość topnika, która nie jest wystarczająco
usunięta z powierzchni 
 
615 pozostałość żużla
przywierający żużel, który nie jest wystarczająco
usunięty z powierzchni spoiny
 
617 niewłaściwy odstęp w grani spoin pachwinowych
nadmierna lub niewystarczająca szczelina między
częściami które będą połączone
Rysunek niewłaściwego odstęu grani

 

618 spęczenie
niezgodność spawalnicza spowodowana przegrzaniem
złącza spawanego ze stopów lekkich wskutek
wydłużenia czasu wytrzymania w stanie krzepnięcia
Rysunek spęczenia w połączeniu spawanym

 

 

 

Odpryski w złączu spawanym
Rys. 8   Odpryski w złączu spawanym [5].

 

 

Wpływ technologii spawania na rodzaj niezgodności spawalniczych.

Elektroda otulona (111) – pory, żużle (przyczyny powstania - niedokładne usuwanie żużla)

MAG/MIG (135,131) – pory, przyklejenia (przyczyny powstania – złe prowadzenie końcówki palnika, złe przygotowanie rowka spawalniczego)

TIG (141) – wtrącenie metalu, wtrącenie tlenkowe, barwy nalotowe (przyczyny powstania – przebicie osłony gazowej, zetknięcie końcówki elektrody wolframowej z ciekłym jeziorkiem spoiny)

Łuk kryty (121) – wtrącenia topnika (przyczyny powstania – złe parametry spawania, źle dobrany topnik, jakość topnika)

Spawanie gazowe (311) – barwy nalotowe, warstwy tlenków na powierzchni (przyczyny powstania – niedostateczna ochrona ciekłego metalu) [3].

 

 

 

 

Literatura:

 

[1] – Poradnik Inżyniera Spawalnictwo Tom I, Niezgodności spawalnicze złączy spawanych, zgrzewanych i lutowanych – prof. dr hab. Inż. Andrzej Klimpel – Warszawa 2003

[2] – Niezgodności w złączach spajanych – Instytut Spawalnictwa – Gliwice 2005

[3] – TUV Akademia Polska  - Szkolenia podstawowe 'BASIC' – 3 stopień.

[4] – Korzystna struktura krystaliczna w strefie wpływu ciepła – dr Łukasz Madej.

[5] – FIGIEL www.figiel.pl

[6] – Norma PN-EN ISO 6520-1:2009